Terms and Conditions

Algemene Voorwaarden Print & Play content

Onderwerp

De downloadbare content op deze website wordt gratis ter beschikking gesteld gezien de huidige sanitaire situatie. Met deze FREE DOWLOADABLE DEMO kunt u even genieten van ons spel dat u misschien al kent of dat u naar wij hopen met plezier zult ontdekken.

Lees deze Algemene Voorwaarden (‘Voorwaarden’) zorgvuldig door. Toegang en gebruik van de FREE DOWLOADABLE DEMO is alleen mogelijk op voorwaarde van aanvaarding en naleving van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers en gebruikers (‘Gebruikers’).

Door openen of gebruik van de FREE DOWLOADABLE DEMO gaat u akkoord met deze Voorwaarden.

Intellectueel eigendom

Het spel, inclusief de naam van het spel, teksten, displays, beelden, spelregels, kenmerkende designs van het speelbord, alle andere spelelementen en content bevatten bedrijfseigen informatie en materiaal beschermd door handelsmerk, auteursrecht en andere wetten inclusief maar niet beperkt tot intellectueel eigendom. De Gebruiker aanvaardt en erkent dat wij als Asmodee Group alle rechten, aanspraak, belang en eigendom behouden van elk element van de FREE DOWLOADABLE DEMO.

De Gebruiker mag geen eigendomsrechten verwijderen of omzeilen, of iemand direct of indirect hierbij helpen. Dienovereenkomstig mag de Gebruiker aparte delen van de FREE DOWLOADABLE DEMO niet printen, en niets wijzigen.

Uitsluitend voor persoonlijk gebruik

Deze afdrukbare bestanden worden met u gedeeld uitsluitend voor uw eigen, persoonlijk gebruik, niet voor handelsdoeleinden. Alle rechten die niet specifiek zijn verleend, zijn voorbehouden aan Asmodee Group.

De Gebruiker is niet bevoegd de FREE DOWLOADABLE DEMO te registreren of te delen.

Downloaden en vervolgens gebruiken van de FREE DOWLOADABLE DEMO geeft de gebruiker geen enkele aanspraak of recht op het spel en mag niet worden opgevat als een verkoop of overdracht van intellectuele eigendomsrechten op of met betrekking tot het spel. Dientengevolge stemt de Gebruiker er mee in het spel uitsluitend te gebruiken op een wijze die overeenstemt met onderhavige Voorwaarden. De Gebruiker mag het spel niet commercieel exploiteren of financieel voordeel nastreven, of iemand dat direct of indirect toestaan.

De Gebruiker mag de FREE DOWLOADABLE DEMO van het spel of kopieën daarvan niet verkopen, verhuren, leasen, overdragen, licentie of sub-licentie verlenen, of distribueren.

De Gebruiker mag geen afgeleide werken van of uit de FREE DOWLOADABLE DEMO van het spel wijzigen, decompileren, kopiëren of creëren, in zijn geheel of gedeeltelijk, of iemand direct of indirect hierbij helpen.

Iedere andere reproductie dan het beoogde persoonlijke gebruik is streng verboden. De Gebruiker is met name niet bevoegd de FREE DOWNLOADABLE DEMO openbaar te vertonen of uit te voeren of opnieuw uit te geven.

De Gebruiker mag de FREE DOWNLOADABLE DEMO niet openen met als doel een product of dienst te ontwikkelen dat concurreert met onze speldemo of het verwante oorspronkelijke spel.

Aansprakelijkheid

De Gebruiker aanvaardt verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid ten aanzien van Armoede Group met betrekking tot alle schade, verlies of kosten die direct of indirect voortvloeien uit zijn handelen, verzuim om te handelen in overeenstemming met onderhavige Voorwaarden.

De Gebruiker verbindt zich Asmodee Group te vrijwaren van alle aansprakelijkheid, kosten, verlies, schade en uitgaven die voortvloeien uit inbreuk op onderhavige Voorwaarden.

Beëindiging

Dit gratis aanbod van en toegang tot de FREE DOWNLOADABLE DEMO kan door Asmodee Group onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving naar eigen goeddunken worden beëindigd. Wij als Asmodee Group zijn niet aansprakelijk indien de FREE DOWNLOADABLE DEMO op enig moment om enige reden niet beschikbaar is.

Indien beëindigd mag de Gebruiker geen links of bestanden gebruiken, dupliceren of delen.