Terms and Conditions

Warunki korzystania z materiałów „Print & Play”

Przedmiot

Materiały dostępne do pobrania na stronie internetowej zostały udostępnione z uwagi na obecną sytuację sanitarną. „DOSTĘPNA DO POBRANIA DARMOWA WERSJA DEMONSTRACYJNA” jest przedsmakiem naszej gry, którą być może już znasz lub którą – mamy nadzieję – z przyjemnością odkryjesz.

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych Warunków użytkowania („Warunki”). Aby uzyskać dostęp do „DOSTĘPNEJ DO POBRANIA DARMOWEJ WERSJI DEMONSTRACYJNEJ” oraz aby móc z niej korzystać, konieczne jest zaakceptowanie i przestrzeganie niniejszych Warunków. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich odwiedzających i użytkowników („Użytkownicy”).

Uzyskując dostęp do „DOSTĘPNEJ DO POBRANIA DARMOWEJ WERSJI DEMONSTRACYJNEJ” lub korzystając z niej, zobowiązujesz się do przestrzegania niniejszych Warunków.

Własność intelektualna

Gra, w tym nazwa gry, teksty, dobór czcionek, obrazy, zasady gry, oryginalne wzornictwo planszy do gry oraz wszelkie inne elementy i treści zawierają informacje zastrzeżone i materiały chronione znakami towarowymi, prawami autorskimi oraz innymi prawami, w tym między innymi prawami własności intelektualnej. Użytkownik wyraża zgodę na zachowanie przez „Asmodee Group“ pełni praw, tytułów, roszczeń i praw własności do wszystkich elementów „DOSTĘPNEJ DO POBRANIA DARMOWEJ WERSJI DEMONSTRACYJNEJ” i przyjmuje to wiadomości.

Użytkownika obowiązuje zakaz usuwania lub pomijania wszelkich oznaczeń dotyczących praw własności intelektualnej, a także udzielania pomocy innym osobom w tym zakresie. Ponadto Użytkownika obowiązuje zakaz drukowania pojedynczych części „DOSTĘPNEJ DO POBRANIA DARMOWEJ WERSJI DEMONSTRACYJNEJ” i wprowadzania w nich zmian.

Dozwolony wyłącznie użytek osobisty

Przedmiotowe pliki do wydruku udostępnia się wyłącznie Użytkownikowi i wyłącznie do użytku osobistego niezwiązanego z celem zarobkowym. Wszelkie prawa, które nie zostały w wyraźny sposób przeniesione na inny podmiot, przysługują „Asmodee Group“.

Użytkownik nie ma prawa do poddawania rejestracji ani do udostępniania „DOSTĘPNEJ DO POBRANIA DARMOWEJ WERSJI DEMONSTRACYJNEJ”.

Pobranie i następujące po nim korzystanie z „DOSTĘPNEJ DO POBRANIA DARMOWEJ WERSJI DEMONSTRACYJNEJ” nie prowadzi do nabycia przez Użytkownika jakiegokolwiek tytułu ani prawa własności do gry i nie powinno być rozumiane jako sprzedaż ani przeniesienie jakichkolwiek praw własności intelektualnej do gry lub związanych z grą. Wobec tego Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z wersji demonstracyjnej gry wyłącznie w sposób zgodny z niniejszymi Warunkami. Użytkownik nie wykorzysta gry w celach zarobkowych i nie będzie z niej czerpał żadnych korzyści finansowych ani nie udzieli innym osobom pomocy w tym zakresie w sposób bezpośredni lub pośredni.

Użytkownika obowiązuje zakaz sprzedaży, wypożyczania, dzierżawy, przekazywania, rozpowszechniania „DOSTĘPNEJ DO POBRANIA DARMOWEJ WERSJI DEMONSTRACYJNEJ” gry lub jakichkolwiek jej kopii, a także udzielania na nią licencji lub sublicencji.

W odniesieniu do całości lub części „DOSTĘPNEJ DO POBRANIA DARMOWEJ WERSJI DEMONSTRACYJNEJ” gry, Użytkownika obowiązuje zakaz wprowadzania zmian, dokonywania dekompilacji, sporządzania kopii lub tworzenia utworów pochodnych, a także udzielania pomocy innym osobom w tym zakresie.

Jakiekolwiek reprodukowanie w celu innym niż na przewidywany użytek osobisty uznaje się za ściśle zabronione. W szczególności Użytkownik nie ma prawa do publicznego prezentowania, demonstrowania lub ponownego publikowania „DOSTĘPNEJ DO POBRANIA DARMOWEJ WERSJI DEMONSTRACYJNEJ”.

Użytkownik nie może korzystać z „DOSTĘPNEJ DO POBRANIA DARMOWEJ WERSJI DEMONSTRACYJNEJ” w celu opracowania produktu lub usługi o charakterze konkurencyjnym w stosunku do przedmiotowej wersji demonstracyjnej lub powiązanej z nią oryginalnej gry.

Odpowiedzialność

Użytkownik wyraża zgodę na poniesienie odpowiedzialności względem „Asmodee Group“ za wszelkie szkody, straty lub koszty wynikające bezpośrednio lub pośrednio z jego działania lub zaniechania działania w zgodzie z niniejszymi Warunkami.

Użytkownik wyraża zgodę na zwolnienie z odpowiedzialności „Asmodee Group“ z tytułu jakichkolwiek zobowiązań, kosztów, strat, szkód i wydatków wynikających z naruszenia niniejszych Warunków.

Zakończenie udostępniania

Zgodnie z własnym uznaniem „Asmodee Group“ może zakończyć darmowe udostępnianie „DOSTĘPNEJ DO POBRANIA DARMOWEJ WERSJI DEMONSTRACYJNEJ” bezzwłocznie i bez uprzedniego zawiadomienia. „Asmodee Group“ nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy „DOSTĘPNA DO POBRANIA DARMOWA WERSJA DEMONSTRACYJNA” jest niedostępna z jakiegokolwiek powodu i w jakimkolwiek czasie.

Po zakończeniu udostępniania Użytkownik nie ma prawa do korzystania z hiperłączy lub plików ani do ich powielania bądź udostępniania.